หน้าหลัก
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง 2567      
 
 
 

 

 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ...

กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี 2567...


โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2567...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ...

กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ประจำปี 2567...

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

ประชาสัมพันธ์โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม...

ประชุมราชการภายในหน่วยงาน เรื่องการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 2567...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

 

 
 
18 ก.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...
15 ก.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงา...
1 ก.ค. 2567 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง อบต.บ้านแปรง 2567
10 มิ.ย. 2567 แจ้งรายงานผลกิจกรรม Happy Workplace
7 มิ.ย. 2567 เปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะอบต.บ้านแปรงและรับซื้อของเก่าวัสดุรีไซเค...
20 พ.ค. 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทามจานถึงแยกฝายโบสถ์
10 เม.ย. 2567 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
5 เม.ย. 2567 ประกาศเผยเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
5 เม.ย. 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
11 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
Loading...
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
o6 Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประมาณ
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
o10 คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการติดต่อประสานงาน
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
 
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภาย
ในหน่วยงาน
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานป้องกัน
 
งานป้องกัน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านแปรง
นัดประชุมสภา อบต.บ้านแปรง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
ผลประเมิน ITA
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 321892 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563