วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากไร่นางหนูค่าย พลอยขุนทด ถึงไร่นายเทิ่ง โพคาศรี บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุานพาหนะ (ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งธ 2678 นครราชสีมา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านแปรง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 714-62-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 714-62-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสหัส ยุทธไชโย ถึงบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลบ้านแปรง จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง