วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-63-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ช่วงปิดภาคเรียน 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 520-50-006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง