วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ไฟหลัก ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างรถเครื่องเสียงสำหรับเดินขบวนรณรงค์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงประดับรถ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมา เต็นท์ เก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๑๑-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง