หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 สภา อบต.

นายยุทธนา  ชมวรกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
090-8248311
นายอุดม  ดวงจักรวาล นายพงษ์สกร  ชาติขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
085-2073504
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
086-8737055
นายบุญธรรม เปลี่ยนสุข นายวสันต์    โพคาศรี นายวิบูลย์ เตือนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
093-9360253 089-9178416 087-9612027
นายสมพงษ์  ใจชอบสันเทียะ นายพงษ์สกร  ชาติขุนทด นายมงคล  ชอบขยัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
087-2560649 082-8717170 093-0840231
นายไพฑูรย์ บิดขุนทด นายพัฒนพงษ์ แขนสูงเนิน นายอุดม  ดวงจักรวาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
086-2450245 083-3723343 092-8801142
นายธนกฤษ  ศิริปริญญานันต์ นางผาย  ประกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
086-2450245 092-8801142
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315347 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563