หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน   ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลบ้านแปรง” และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2539  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็นผลให้สภาตำบลบ้านแปรง   เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   ตั้งแต่วันที่  23   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540

             ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่  หมู่  4  ตำบลบ้านแปรง   อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง

(1)            ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงห่างจากอำเภอด่านขุนทดไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร  ตามถนนสายด่านขุนทด – ชัยภูมิ  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทางประมาณ  72  กิโลเมตร 

(2)            พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  79.86  ตารางกิโลเมตร  หรือ  เท่ากับ  49,913  ไร่

(3)            อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ               ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวโคก   อำภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ

                                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ตำบลหนองไทร  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศใต้                    ติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวตะเกียด   อำเภอด่านขุนทด             

                                                      จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  และ

                                                      ติดต่อกับตำบลหนองกราด  และตำบลกุดพิมาน    อำเภอ

                                                      ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

แนวเขตตำบลโดยละเอียด

                                ทิศเหนือ     มีแนวเขตเริ่มต้นที่กึ่งกลางลำห้วยคลองโอบ  บริเวณพิกัดอาร์ที  026053 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านกลางสระน้ำสาธารณะถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  บริเวณพิกัดอาร์ที  045057  ระยะทางประมาณ  1.9  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข้ามถนนแล้วผ่านกลางวัดหนองบัวโคก  สิ้นสุดที่ทิศใต้โรงปั่นนุ่นห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ประมาณ  200  เมตร   บริเวณพิกัดอาร์ที  053057   ระยะทางประมาณ  900  เมตร   รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ  2.8  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก   มีแนวเขตเริ่มต้นที่ทิศใต้โรงปั่นนุ่น ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  ประมาณ  200  เมตร  บริเวณพิกัดอาร์ที  053057  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงกึ่งกลางลำห้วยโกรกน้ำกราย  บริเวณพิกัดอาร์ที  052041  ระยะทางประมาณ  1.6  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้กึ่งกลางลำห้วยลำลุง บริเวณพิกัดอาร์ที  056030  ระยะทางประมาณ  1.1  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามกึ่งกลางลำห้วยลำลุงถึงบริเวณพิกัดอาร์ที  039983  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยมะหลอด บริเวณพิกัดอาร์เอส  039957  รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ  10.4  กิโลเมตร

                                ทิศใต้     มีแนวเขตเริ่มต้นที่ลำห้วยมะหลอด  บริเวณพิกัดอาร์เอส  039957  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำห้วย ถึงกึ่งกลางลำห้วยลำลุง  บริเวณพิกัดอาร์เอส  033952  ระยะทางประมาณ  800  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยลำลุง ถึงสะพาน คสล. (ทางหลวงหมายเลข 201)  บริเวณพิกัดอาร์เอส  029957  ระยะทางประมาณ  800  เมตร  แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  สิ้นสุดที่ริมทางเกวียนด้านซ้ายมือ  บริเวณพิกัดอาร์เอส  006968  ระยะทางประมาณ  2.6  กิโลเมตร  รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ  4.2  กิโลเมตร

              ทิศตะวันตก  มีแนวเขตเริ่มต้นที่ริมทางเกวียนด้านซ้ายมือ  บริเวณพิกัดคิวเอส  006968  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเกวียนด้านซ้ายมือ  ถึงบริเวณพิกัดคิวเอส  980990  ระยะทางประมาณ  3.8  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยโกรกม่วง  บริเวณพิกัดคิวที  980003  ระยะทางประมาณ  1.2  กิโลเมตร  แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  สิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยคลองโอบ  บริเวณพิกัดอาร์ที   026053   ระยะทางประมาณ   3   กิโลเมตร   รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ   12  กิโลเมตร   

             (4)  ภูมิประเทศ

                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน   อากาศร้อน  มีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 1 ใน 4 ส่วน  ของพื้นที่ทั้งหมด

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน   ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลบ้านแปรง” และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2539  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2539  เป็นผลให้สภาตำบลบ้านแปรง   เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง   ตั้งแต่วันที่  23   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540

                ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง  สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่  หมู่  4  ตำบลบ้านแปรง   อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 321891 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563