หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง  
  ปลัด อบต.บ้านแปรง  
   
  นางสาวณัฐฐ์ศศิ  กลิ่นศรีสุข  
  รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด  
นางวรนุช ดีขุนทด นางภรภัทร พลขันธ์ นางสาวณัฐฐ์ศศิ  กลิ่นศรีสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
นายอภินพนวัช  หิรัญวีรานันท์ นางสาวอัญชลี  แบขุนทด นางสาวสุพนิต  สายจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ
 
นางสุนันท์  สุภารี   นายนนทกรณ์  กันสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายธีระศักดิ์ หัวขุนทด นางสาวศิริรัตน์ เถียนสูงเนิน นางสาวเพ็ญพร  ฝั่งสระ 
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวญาตินันท์ เบิกขุนทด นางสาวรุจินันท์ แขนสูงเนิน นางสาวปราณี  มุดขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายประพลเดช บิดขุนทด นายสัญญลักษณ์ ศรีทอง นายณัฎฐชัย พอบขุนทด
พนักงานขับรถน้ำ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
 
นายสมศรี ปะตา   นางอาพร  สันขุนทด
คนสวน   แม่บ้าน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 315330 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563