หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กองคลัง

   
  สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง  
  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองคลัง  
   
  นางวรนุช หอมขุนทด  
 

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

 

 
     
ว่าง   ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   เจัาพนักงานพัสดุ 
   
  นางสาวอโนชา สองกำปัง  
  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  
   
  นางสาวชฎารัตน์ มิกขุนทด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 259475 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563