หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  ดร.ณพวัศกช์ เดชชาตรี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง  
   
  นางสาวชมตะวัน โคกขุนทด  
  หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น  
นางวรนุช ดีขุนทด นางภรภัทร พลขันธ์ นางอุทัยรัตน์ ช่วยพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวอัญชลี แบขุนทด นายอภินพนวัช หิรัญวีรานันท์ นายนนทกรณ์ กันสาร
นักวิเคราะนโยบายและแผนปฎิบัติการ นิติกรปฎิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นางสาวศิริรัตน์ เถียนสูงเนิน นางสาวสุพนิตย์ สายจันทร์ นางสาวเพ็ญพร ฝั่งสระ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธีระศักดิ์ หัวขุนทด นายณัฎฐชัย พอบขุนทด นางสาวปราณี มุดขุนทด 
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวญาตินันท์ เบิกขุนทด นางสาวรุจินันท์ แขนสูงเนิน นายสมพงษ์ เพียรขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
นายประพลเดช บิดขุนทด นายสัญญลักษณ์ ศรีทอง นางอาพร สันขุนทด
พนักงานขับรถน้ำ พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน
   
นายสมศรี ปะตา    
คนสวน    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11387 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563