หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายพัฒนพงษ์ แขนสูงเนิน  
  ประธานสภา  
   
  นายสมจินต์ เผยโคกสูง  
  รองประธานสภา  
 
นายวีระพงษ์ บวนขุนทด นายบุญธรรม เปลี่ยนสุข นายสง่า เตือนขุนทด นายสมเดช สร้อยสูงเนิน 
ส.อบต.ม.1 ส.อบต.ม.1 ส.อบต.ม.2  ส.อบต.ม.2 
 
นายบุญช่วย แพบขุนทด นายบุญมี ชาติวงษ์ นายประสิทธิ์ ชอบสะอาด นายสมจิน เผยโคกสูง 
ส.อบต.ม.3 ส.อบต.ม.3 ส.อบต.ม.4 ส.อบต.ม.4
 
นายไพรวัลย์ บอขุนทด นายยุทธนา ชัยวรกุล นายจำรัส เหงขุนทด นายแสวง ธิมะดี
ส.อบต.ม.5 ส.อบต.ม.5 ส.อบต.ม.6 ส.อบต.ม.6
   
นายลมหวล ไชยณรงค์ นายประวิทย์ ขมสันเทียะ นายไพฑูรย์ บิดขุนทด  
ส.อบต.ม.7 ส.อบต.ม.7 ส.อบต.ม.8  
 
นายพัฒนพงษ์ แขนสูงเนิน นายไชยรัตน์ แบขุนทด นายสมบูรณ์ สร้อยสูงเนิน นายอุดม ดวงจักรวาล
ส.อบต.ม.9 ส.อบต.ม.9 ส.อบต.ม.10 ส.อบต.ม.10
 
นางทองม้วน หาดขุนทด นายธนกฤต ศิริปริญญานันท์ นายขันทอง บามขุนทด นายคำพา ประกิจ
ส.อบต.ม.11 ส.อบต.ม.11 ส.อบต.ม.12  ส.อบต.ม.12 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48929 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563