หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2566    รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 9
  27 มี.ค. 2566    พรบ.ประกอบ รธน. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 12
  27 มี.ค. 2566    พรบ.ประกอบ รธน. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) 54
  2 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
  6 ส.ค. 2564    กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ 206
  21 ก.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลงของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 213
  21 ก.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2563 182
  8 มิ.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 172
  28 เม.ย. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 192
  8 ม.ค. 2564    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 96

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 246491 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563