หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2563    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่่ 2)พ.ศ.2549 62
  7 ส.ค. 2563    กฎหมายเลือกตั้ง 35
  7 ส.ค. 2563    พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 30
  7 ส.ค. 2563    พรบ.สภาตำบล 28
  7 ส.ค. 2563    พรบ.สาธารณสุข 36
  4 ม.ค. 2562    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่่ 2)พ.ศ.2549 30
  4 ม.ค. 2562    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 30
  4 ม.ค. 2562    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 27
  4 ม.ค. 2562    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25
  4 ม.ค. 2562    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องพถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21897 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563