วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรงแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อหมึก สำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (สำเร็จรูป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแปรง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ประจำเดือนเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนไม่เกิน 45 ที่นั่ง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแปรง ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าสำหรับผูกประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง