วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้า (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถนดินตามถนนคันคลองโกรกม่วงและโกรกน้ำกราย ภายในเขตตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมายานพาหนะ (รถยนต์โดยสารชั้นเดียว) ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์งานป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) (กล่อง) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที 200 ซีซี (กล่อง) ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง