วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจอก พานวงษ์ ระยะทาง 95.00 เมตร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดบ้านหลุ่ง บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครางการขุดลอกคลอง บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถนัด เวิดสูงเนิน บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านประดู่งาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง