หน้าหลัก
บริการประชาชน
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.banpranglocal.go.th
 
 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่่ 2)พ.ศ.2549     ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม     แบบประเมิน lpa 63      
 
 
 

 

 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ครั้งที่ 18...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2...

โครงการ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓...

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ...


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านแปรงเกมส์ ครั้งที่ 18...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2...

โครงการ ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓...

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านแปรง ประจำปีงบประมาณ2562...

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562...

ประชุมคณะกรรมการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...

 

 
 
26 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ กองทุนยุติธรรม
25 ส.ค. 2563 สนามกีฬา และลานกีฬาเยาวชนตำบลบ้านแปรง
25 ส.ค. 2563 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลบ้านแปรง ประจำปี 2562
10 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็ค...
1 ส.ค. 2563 ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อเด็กพิกา...
28 พ.ค. 2562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.บ้านแปรง
9 ม.ค. 2561 ประกาศจัดซื้อรถยต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
22 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล...
14 พ.ย. 2560 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ...
7 พ.ย. 2560 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 6269 คน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563